©ShingoAzumaya
©ShingoAzumaya
©JunichiOhno
2017 Gotterdammerung (c)M.Terashi
2017 Gotterdammerung (c)M.Terashi
2017 Gotterdammerung(c)M.Terashi
2017 Gotterdammerung(c)M.Terashi
2017MadamaButterfly(c)M.Terashi
2017Madama Butterfly(c)M.Terashi
2017MadamaButterfly(c)M.Terashi
2017MadamaButterfly(c)M.Terashi
2015 Das Rheingold©M.Terashi
2015 Das Rheingold©M.Terashi
2015 Otello©NaokoNagasawa
2015 Otello©NaokoNagasawa
2014 Don Carlo ©M.Terashi/TokyoMDE
2014 Don Carlo©M.Terashi/TokyoMDE
2014 Don Carlo©M.Terashi/TokyoMDE
2013 Butterfly©Network2010
2013 Butterfly©Network2010
2013 Butterfly©Network2010
2012 La Bohème©C.Saegusa
2011Rusalka(c)C.Saegusa
2011Rusalka(c)C.Saegusa
2009 La Traviata

on Stage

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Photo

 

 

 

FUMIKO ANDO

 

 

 

soprano